mobirise.com

פרופ' זיו רייך - חוות דעת מומחה

פרופסור זיו רייך, רו"ח דיקן בית הספר לביטוח הקים ניהל את התוכנית לראיית חשבון במכללה האקדמית נתניה ומכהן כדיקן בית הספר לביטוח, פרופסור זיו רייך כתב חוברות תרגילים בתחומיי החשבונאות והמיסים וכמו כן ספרים רבים בתחומי החשבונאות , הביטוח המיסים ושוק ההון, לפרופסור זיו רייך ניסיון פרקטי רב הבא לידי ביטוח במחקרים רבים בתחומים הביטוח ושוק ההון בחוות דעת משפטיות מטעם בית המשפט ולצורך תביעות נגזרות ותביעות ייצוגיות.


פרופסור זיו רייך, הינו בעל ניסיון רב בהעברת הרצאות בתחומי החשבונאות, המיסים , המימון , שוק ההון וביטוח, פרופסור זיו רייך כיהן כיו"ר הוועדה לדוחות כספיים בחברת החשמל במשך שתי קדנציות וכמו כן כיהן כחבר וועדת הביקורת וחבר וועדת התגמול ויו"ר וועדת התקציב , פרופסור זיו רייך כיהן מטעם משרד התיירות כיו"ר וועדת הכספים וכחבר וועדת הביקורת בחברה הממשלתית לתיירות, כיהן כדירקטור בחברה הממשלתית לפיתוח המקומות הקדושים, כמו כן פרופסור זיו רייך כיהן כנשיא איגוד המבקרים הפנימים, חבר בוועדה המקצועית המייעצת וזאת מטעם יו"ר הרשות לניירות ערך לצורך בחינת הבורסות החלופיות ברשות ניירות ערך, כסגן יו"ר הוועדה שתפקידה לפקח על הביטוח והמוסדות הפיננסים באגף שוק ההון משרד האוצר, כיו"ר הוועדה הציבורית שבחנה את פתיחת שוק הדואר לתחרות ואת תמחור שוק תקשורת הדואר מבחינת התעריפים של דואר ישראל ובנק הדואר.


פרופסור זיו רייך הינו מומחה בביצוע הערכת שווי וזאת בהליכים הדרושים לצורך התדיינות מול מס הכנסה ומול רגולטורים אחרים, פרופסור זיו רייך כיהן כיו"ר וועדת השקעות תמיר פישמן , יו"ר וועדת השקעות קרן השתלמות לרוקחים וכחבר בוועדת הערר בנושא ארנונה בעיריית תל אביב, פרופסור זיו רייך כיהן כיו"ר וועדת ההשקעות בשלמה חברה לביטוח וכחבר וועדת הביקורת בשלמה חברה לביטוח וכמו כן כיהן כחבר בית הדין להגבלים עסקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים.


פרופסור זיו רייך מכהן כחבר מינהלה בקרנות הפנסיה הוותיקות.


פרופסור זיו רייך מכהן כדירקטור בהכשרה חברה לביטוח וכיו"ר וועדת סולבנסי וניהול סיכונים.


פרופסור זיו רייך מכהן כדירקטור ברכבת ישראל.


פרופסור זיו רייך כיהן כנציג ממשלת ישראל בבית התפוצות וכיהן כיו"ר הוועדה לקשרי אקדמיה מסחר במועצה הלאומית למחקר ופיתוח.


פרופסור זיו רייך מכהן כיו"ר וועדת הביקורת בקרן ההשתלמות מינהל לחברי הסתדרות המעוף.


פרופסור זיו רייך מכהן כיו"ר וועדת הכספים המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה.


פרופסור זיו רייך מכהן כחבר מינהלה בקרנות הפנסיה הוותיקות.


פרופסור זיו רייך מכהן כנציג ציבור בוועדה לפטורים ומיזוגים ברשות התחרות.


פרופסור זיו רייך הינו בעל ניסיון רב בכתיבת חוות דעת מומחה עבור בתי המשפט ועבור משרדי עורכי דין בסוגיות פיננסיות מורכבות ובנושאי ביטוח, מיסים ושוק ההון, בביצוע ביקורות ובדיקות פיננסיות המשלבות ניסיון מקצועי ואקדמי רב בנוגע לביקרות הנוגעות לעמלות ולהתחשבנות השוטפת של סוכנויות הביטוח מול מערכות המידע של חברות הביטוח ובתי ההשקעות וביצוע התאמות לגבי סגירת היתרות השנתיות בדיווחים הפיננסים של חברות הביטוח סוכנויות הביטוח ובתי ההשקעות.

 

לפרופסור זיו רייך ניסיון רב בביצוע חישובים לאיזון משאבים מטעם בתי המשפט לענייני משפחה.

 

צור קשר

__________

ליצירת קשר עם פרופ' זיו רייך, לביצוע בדיקות נאותות, ייצוג מול רשויות מס הכנסה, הערכות שווי בהתאמה לתקינה החשבונאית, כתיבת חוות דעת בתביעות נגזרות ותביעות ייצוגיות, בדיקת עמלות סוכנויות ביטוח ועמלות חברות הביטוח, ביקורת פנימית וביקורת חקירתית, ייעוץ פיננסי וליווי גיוסי הון

הערכות שווי

__________

פרופ' זיו רייך מומחה בהכנת הערכות שווי בהתאם להנחיות הרגולציה של אגף שוק ההון, הרשות לניירות ערך, מס הכנסה והתקינה החשבונאית, הערכות השווי כוללות את חישוב המס הנדרש, עמידה בדרישות ההון וייצוג מול רשויות המס ומול הרגולטורים השונים. התמחות בהערכות שווי לצורך מיזוגים ורכישות פיננסיות של בתי השקעות חברות וסוכניות ביטוח

תחומי התמחות

__________

פרופ' זיו רייך מומחה פיננסי בכתיבת חוות דעת חשבונאיות למוסדות בוררות למשרדי עורכי דין ולבתי המשפט, מומחה בחישוב פיצויים ועמלות סוכנויות וחברות ביטוח בנוגע למחלוקות לגבי חסכונות ארוכי טווח כדוגמת פנסיה, ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות, בחינת האיתנות הפיננסית וחישוב עלויות המס בהתאם לתקנות ולהנחיות אגף שוק ההון ופקודת מס הכנסה

ביקורת חקירתית

__________

פרופ' זיו רייך מומחה בביצוע ביקורת חקירתית בגופים פיננסיים ובחינת השלכות המס השונות, פעולות הביקורת החקירתית והביקורת הפנימית, כוללות את חישוב הנזק הנגרם, עמידה בדרישות אגף שוק ההון והרשות לניירות ערך, ניתוח פיננסי מקיף לגבי השלכות הנזק לטווח הקצר ולטווח הארוך