Mobirise Website Builder

פרופ' זיו רייך – הערכות שווי

"אין לך מתת גדול מן הכוח להעריך דברים לפי שווים האמיתי" – פרנסואה דה לה רושפוק


 

הערכות השווי מתבצעות לפי המתודולוגיות המקובלות השונות:
להלן תיאור תמציתי של מספר שיטות מקובלות אותן מבצע פרופ' זיו רייך בהערכות השווי:

היוון תזרימי המזומנים (DCF)
בשיטה זו מתבצע חישוב שווי החברה מהערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שלה, בתקופה הפעילות הרלוונטית וזאת לאחר הוספת הערך הנוכחי של החברה בתום התקופה הרלוונטית.

שיטת המכפיל
בשיטת זו מתבצעת השוואה של החברה מול חברות דומות מקבילות כאשר ההנחה הינה שבאותו ענף החברות הינן בעלות מאפיינים דומים.

שיטת השווי הנכסי הנקי
בשיטה זו נגזר השווי על ידי חישוב ערך הנכסים בניכוי ההתחייבויות וזאת על ידי חישוב ההון החשבונאי של החברה.

השוואה לשוק
בשיטה זו מתבצעת השוואה לפרוייקטים ,מכירה וקניה דומים בחברות דומות באותו ענף.

 

הערכת השווי אינה מייצרת מספר מוחלט מכיוון שהיא צופה פני עתיד ומתייחסת לאומדנים רבים.
יודגש כי בביצוע הערכות שווי, האחריות לגבי אמינות הדוחות הכספיים, הנתונים וההערכות השונות שנמסרו למעריך השווי, נתונה לעורכיהם הדוחות הכספיים ואין על מעריך השווי את החובה לאשר את דייקנותם שלמותם או נכונותם של הנתונים המועברים לצורך הערכת השווי. למטרת עריכת הערכת השווי מניח המעריך כי הנתונים שהועברו הם מדויקים ושלמים, אך כמובן כי במידה ויתברר אחרת תשתנה הערכת השווי בהתאם.

הערכת שווי מתעלמת ברוב המקרים מהשפעת גורמים חיצוניים כמו שינוי בשער הריבית, שינוי שער החליפין ושינויים פוליטיים, מדיניים וכלכליים בשוק הישראלי ובשוק העולמי ומתייחסת באופן ישיר למקרה עצמו.
פרופסור זיו רייך בביצוע הערכת השווי מתמקד בבחינת השווי ההוגן של החברה הנרכשת. בנוסף, במידת הרלוונטיות מזהה נכסים בלתי מוחשיים, באם קיימים כאלה – ומעריך את שווים.

לאחר ביצוע הערכת השווי, יש לאמוד את תקופת ההפחתה הנאותה של נכסים אלו לצורך הטיפול בדוחות הכספיים כאשר מתודולוגיית הערכת השווי ההוגן תואמת את ההנחיות המופיעות בתקן חשבונאות בינלאומי מספר 3 (IFRS 3 – Business Combination), לצורך הערכת השווי פרופסור זיו רייך משתמש בשיטות שונות המתאימות לאופי הנכס המוערך, וכפוף לישימות השיטה.

ברוב המקרים שיטת היוון תזרימי המזומנים הינה המקובלת והמתאימה ביותר לשימוש , כאשר ביכולתה לשקף את הציפיות הקיימות היום לגבי ביצועי הפעילות המוערכת בעתיד. שיטה זו מצריכה עריכת תחזית תזרים מזומנים, תוך פירוט סעיפי ההכנסות וההוצאות העיקריים.

פרופ' זיו רייך מתמחה בשיטות הערכת השווי המקובלות התחומי הפיננסים והביטוח , ומלווה את התהליך הנדרש מול רשויות המס.צור קשר

__________

ליצירת קשר עם פרופ' זיו רייך, לביצוע בדיקות נאותות, ייצוג מול רשויות מס הכנסה, הערכות שווי בהתאמה לתקינה החשבונאית, כתיבת חוות דעת בתביעות נגזרות ותביעות ייצוגיות, בדיקת עמלות סוכנויות ביטוח ועמלות חברות הביטוח, ביקורת פנימית וביקורת חקירתית, ייעוץ פיננסי וליווי גיוסי הון

הערכות שווי

__________

פרופ' זיו רייך מומחה בהכנת הערכות שווי בהתאם להנחיות הרגולציה של אגף שוק ההון, הרשות לניירות ערך, מס הכנסה והתקינה החשבונאית, הערכות השווי כוללות את חישוב המס הנדרש, עמידה בדרישות ההון וייצוג מול רשויות המס ומול הרגולטורים השונים. התמחות בהערכות שווי לצורך מיזוגים ורכישות פיננסיות של בתי השקעות חברות וסוכניות ביטוח

תחומי התמחות

__________

פרופ' זיו רייך מומחה פיננסי בכתיבת חוות דעת חשבונאיות למוסדות בוררות למשרדי עורכי דין ולבתי המשפט, מומחה בחישוב פיצויים ועמלות סוכנויות וחברות ביטוח בנוגע למחלוקות לגבי חסכונות ארוכי טווח כדוגמת פנסיה, ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות, בחינת האיתנות הפיננסית וחישוב עלויות המס בהתאם לתקנות ולהנחיות אגף שוק ההון ופקודת מס הכנסה

ביקורת חקירתית

__________

פרופ' זיו רייך מומחה בביצוע ביקורת חקירתית בגופים פיננסיים ובחינת השלכות המס השונות, פעולות הביקורת החקירתית והביקורת הפנימית, כוללות את חישוב הנזק הנגרם, עמידה בדרישות אגף שוק ההון והרשות לניירות ערך, ניתוח פיננסי מקיף לגבי השלכות הנזק לטווח הקצר ולטווח הארוך